This is the background.

Margin và Đòn bẩy

Tiến xa với đòn bẩy mạnh mẽ

Đòn bẩy lên đến 1:3000

Đòn bẩy rất cần thiết để một nhà giao dịch có thể khớp lệnh bằng số tiền vượt đáng kể số tiền ký quỹ ban đầu, và thu lợi nhuận đáng kể ngay cả với các khoản đầu tư nhỏ.

Với Market9999, bạn có quyền quyết định mức đòn bẩy để giao dịch từ 1:50 đến 1: 3000. Đòn bẩy cũng sẽ phụ thuộc vào loại tài khoản của bạn.

Và chỉ có tại Market9999, bạn sẽ tìm thấy dịch vụ Forex độc đáo này - đòn bẩy 1: 3000. Nếu bạn muốn tối đa hóa lợi nhuận - đây là lời mời đến bạn!

Quản lý rủi ro

Khi sử dụng đòn bẩy, bạn phải luôn nhớ đến việc quản lý rủi ro. Tại Market9999, tài khoản của bạn được bảo vệ không bị số dư âm, trong khi đó, các lệnh dừng cũng sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro.

Mở ngay lập tức

Thông qua mạng xã hội

Hoặc phương thức cổ điển